TİS TEKNOLOJİK İZOLATÖR SİSTEMLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI


İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu
Tis Teknolojik İzolatör Sistemleri A.Ş. (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir.

Kişisel veri nedir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Tarafımız, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi
kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve mevzuatın izin
verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. Kişisel veri yönetimi
süreçlerimize ilişkin açıklamalarımız işbu metinde sunulmaktadır.
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu Tis Teknolojik İzolatör
sistemleri
A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni
İşbu “Bilgilendirme Metni”, Şirket olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun
Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi
çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere
ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi
ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve
aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.
Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu
doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için
gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.
3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Şirket olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz
çerçevesinde ve müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, kişisel
verileriniz Şirket tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik

gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, kamera kayıtları,
internet sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
toplanabilecektir. Ayrıca Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde tedarikçiler, kamu Şirketları ve
diğer akdi muhataplarımızın verileri de aynı yöntemlerle ve hizmetlerimizde zaruri olan iş
süreçlerini sağlamak amacıyla toplanabilecektir. Ayrıca ilgili tüm kanun ve yönetmelikler
gereğince faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi,
hizmet ve faaliyetlere yönelik tanıtım, kampanya ve benzeri faaliyetlerin yapılması, davet, yeni
uygulamaların bildirilmesi, tanzim edilen veya edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine
getirilmesi, planlama, istatistik, memnuniyet anketlerinin yapılması, güvenliğin sağlanması, e-
mail ortamında, e-postalar, e-bülten üyelikleri, sosyal medya paylaşımları, düzenlenen
etkinliklerde doldurulan basılı formlar, çalışan adaylarla yüz yüze yapılan mülakat sırasında
veya yazılı başvuru formu, elektronik ortamda dijital başvuru formu gönderilmesi veya e-posta,
kargo, ve benzeri yöntemlerle özgeçmişlerini göndermeleri halinde veya danışmanlık firmaları
veya telefon gibi araçlarla ve adayın ilettiği bilgilerin teyidini sağlayan kontrol ve araştırmalar
sebebiyle işe alım süreçlerinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel
nitelikli kişisel verileri, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi,
hukuki ve mali işler ve benzeri ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan
kaynakları, muhasebe politikalarının yürütülmesi, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması,
yurt içi ve uluslar arası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen
bilgi aktarımı, saklama, raporlama yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve daha
güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi için KVK Kanunun 5 ve 6.
maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.
Şirketin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek
kişisel verileriniz işlenebilecektir.
4. Kişisel Verilerin Muhafaza Edilme Süresi
Bu kişisel veriler; Şirket olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık
rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de
öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile
belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği
tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı
süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda veya veri işlenmesi

için rızanızın gerektiği hallerde rızanızın geri alınması halinde anonimleştirilerek Şirketimiz
tarafından kullanılmaya devam edilecek yada imha edilecektir. Şirket, periyodik olarak
verilerin anonimleştirilmesi / imha edilmesi gerekip gerekmediğini denetlemekte ve gereken
verileri anonimleştirmekte / imha etmektedir.
5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede
sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini
eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi sebebi ile edinilir. Kişisel verileriniz, Kanun
tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu
“Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla da KVKK md.5 ve md.6’da belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlarla da
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6. Kişisel Verilerin Aktarılması / Paylaşılması
Şirket, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi
olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da
belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Şirket
faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet
kalitesinin artırılması amacıyla; bağlı Şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı
iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz Şirketlar, tedarikçiler, anlaşmalı
satıcılar ve servisler, iş ortaklarımız, denetim Şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri
talep etmeye yetkili olan kamu Şirket veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere
ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.
7. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bu Aydınlatma Metni’nde aşağıda
düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz mümkündür. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri
olarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz
Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir.
Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle
reddedebilir.
Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı
olmalıdır.
Bilgi ve başvuru taleplerinizi Başvuru Formu ’nu tıklayarak bizlere yönlendirebilirsiniz.

Ayrıca Tis Teknolojik İzolatör Sistemleri A.Ş. Emirgazi mahallesi no:35/M Kahramankazan/Ankara
adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile
gönderebilirsiniz. Diğer yollardan gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
8. Bina Tesis Girişleri ve Bina Tesis İçerisinde Kişisel Veri İşleme Etkinlikleri
(Kamera Kaydı, Misafir İsim Soyadlarmm Kaydedilmesi)
Şirket tarafından güvenliğin sağlanması ve işleyişin sürdürülebilmesi amacıyla, Şirket bina ve
eklentilerinde ( iç ve dış) güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti yapılmakta, misafir giriş
çıkışlarının takibe alınmaktadır. İş bu takip ile; Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun
kişisel veri işlemesi yapılmaktadır. Bina girişlerinde ve zemin katlarda kamera ile izleme sistemi
vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları, güvenilirliğini sağlamak, hizmet kalitesini
arttırmak, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla alınmakta ve bu
amaçla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket
çalışanının erişimi bulunmakta ve gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini
koruyacağını beyan etmektedir.
9. Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikamız
İşbu Gizlilik Politikası, https://www.tis.com.tr/ adresi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel
verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir. Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel

verileriniz, Şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacaktır ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle
paylaşılmayacaktır. Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka
aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla her türlü güvenlik tedbirleri
almaktadır.
Şirketimizin Web Sitesinde, kullanıcı kimliği ile giriş yapan ilgililer, iş başvurusu yapanlar,
önerilerde bulunanlar ve benzeri amaçlarla siteyi kullananlar, kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık
rızaları ile paylaştıklarını, kendilerini bilgilendirmek, tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet
sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikâyetler ve diğer ilgili alanlar ile yeniliklerinden
haberdar edilmek amacıyla kendilerince talep edildiğini kabul ederler.
Kullanıcılar Web Sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde
muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel
verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından
önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen
kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.
10. Kanunun Yayım ve Yürürlük Tarihi
İş bu kanun, 07.04.2016 tarihinde yayımlanmış olup; ilgili kanunun 8. maddesi, (Kişisel
verilerin aktarılması), 9. maddesi, (Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması), 11. maddesi, (İlgili
kişilerin hakları), 13. maddesi, (Veri sorumlusuna başvuru ), 14. maddesi, (Kurula Şikayet), 15.
maddesi, (Şikayet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları), 16. maddesi, (Veri
Sorumluları Sicili), 17. maddesi, (Suçlar) ve 18. maddesi, (Kabahatler); yayımı tarihinden altı
ay sonraki tarih olan 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Diğer maddeleri, yayımı tarihi
olan 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.